Markkinointirekisteri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste
Päivätty 9.3.2017

REKISTERINPITÄJÄ

Äänekosken Energia Oy
Y-tunnus: 0917763-8
Kotakennääntie 31
44100 Äänekoski
puh. 020 632 3800

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Ari Nyholm, asiakkuus- ja myyntipäällikkö, puh. 020 632 3800

REKISTERIN NIMI

Äänekosken Energia Oy:n markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain 19§:n mukaisesti Äänekosken Energia Oy:n suoramainontaan ja markkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietosisältöä voivat olla nimi, ikä tai syntymävuosi, taustaorganisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot sekä yksi rekisteröityä koskeva tunnistetieto ja asiakkaan luokitteluun liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. hänen osallistuessaan Äänekosken Energia Oy:n kilpailuihin, tapahtumiin, arpajaisiin ja muihin niihin rinnastettaviin vuorovaikutuksiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös  Äänekosken Energia Oy:n asiakasrekisteristä, Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muilta henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Äänekosken Energia Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Markkinointirekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Äänekosken Energia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Äänekosken Energia Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Äänekosken Energia Oy, Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski tai sähköpostiosoitteeseen info@aane-energia.fi.