Markkinointi­rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Äänekosken Energia Oy (0917763-8)

Kotakennääntie 31

44100 Äänekoski

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö

Ari Nyholm, asiakkuus- ja myyntipäällikkö

puh. 020 632 3800

info@aane-energia.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Äänekosken Energian oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi). Henkilötietojen käyttötarkoitus on:

  • suoramarkkinointi
  • myynti- ja markkinointitapahtumien sekä arvontojen ja kilpailujen järjestäminen
  • mielipide- ja markkinointitutkimuksen toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmät

Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat sekä kuluttaja-asiakkaat, joiden asiakassuhde on päättynyt

Potentiaalisten asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjät ja yhteyshenkilöt

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja potentiaalisista kuluttaja-asiakkaista:

  • Nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero)
  • Ikä, sukupuoli, kieli
  • Markkinointikiellot ja -suostumukset
  • Mahdollisesti yksi henkilöön kohdistuviin markkinointitoimenpiteisiin liittyvä tieto

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja potentiaalisten asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

  • Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
  • Suoramarkkinointikiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten Äänekosken Energian asiakasrekisteristä, Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muilta henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, ja mikäli suoritamme tällaista käsittelyä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, niin huolehdimme siitä, että EU:n tietosuojavakiolausekkeet 2010/87 / EU henkilötietojen siirrosta EU:n /ETA-alueen ulkopuolelle tai asetuksen hyväksymä vastaava oikeudellinen suoja soveltuvat tällaiseen siirtoon tai käsittelyyn.

Äänekosken Energia käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita esim. uutiskirjeen lähetyslistojen, asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen ylläpitoon sekä tilaisuuksiin osallistujien tietojen käsittelyyn. Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojankäsittelysopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa. Äänekosken Energia arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi Äänekosken Energia huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.