Tietosuojaselosteet

Linkit tietosuojaselosteisiin


 

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Äänekosken Energia Oy (0917763-8)

Kotakennääntie 31

44100 Äänekoski

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö

Ari Nyholm, asiakkuus- ja myyntipäällikkö

puh. 020 632 3800

info@aane-energia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Äänekosken Energian oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi). Henkilötietojen käyttötarkoitus on:

 • suoramarkkinointi
 • myynti- ja markkinointitapahtumien sekä arvontojen ja kilpailujen järjestäminen
 • mielipide- ja markkinointitutkimuksen toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmät

Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat sekä kuluttaja-asiakkaat, joiden asiakassuhde on päättynyt

Potentiaalisten asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjät ja yhteyshenkilöt

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja potentiaalisista kuluttaja-asiakkaista:

 • Nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero)
 • Ikä, sukupuoli, kieli
 • Markkinointikiellot ja -suostumukset
 • Mahdollisesti yksi henkilöön kohdistuviin markkinointitoimenpiteisiin liittyvä tieto

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja potentiaalisten asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

 • Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • Suoramarkkinointikiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten Äänekosken Energian asiakasrekisteristä, Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muilta henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, ja mikäli suoritamme tällaista käsittelyä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, niin huolehdimme siitä, että EU:n tietosuojavakiolausekkeet 2010/87 / EU henkilötietojen siirrosta EU:n /ETA-alueen ulkopuolelle tai asetuksen hyväksymä vastaava oikeudellinen suoja soveltuvat tällaiseen siirtoon tai käsittelyyn.

Äänekosken Energia käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita esim. uutiskirjeen lähetyslistojen, asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen ylläpitoon sekä tilaisuuksiin osallistujien tietojen käsittelyyn. Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojankäsittelysopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa. Äänekosken Energia arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi Äänekosken Energia huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.


 

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

1       Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Äänekosken Energia Oy (0917763-8)

Kotakennääntie 31

44100 Äänekoski

info@aane-energia.fi

Puh. +358 20 632 3800 (vaihde)

2      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakas- tai yhteistyösopimukseen tai Äänekosken Energian oikeutettuun etuun (kuten suoramarkkinointi, saatavien perintä). Henkilötietojen käyttötarkoitus on:

 • Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, laskutus, analysointi ja tilastointi
 • Asiakasviestintä
 • Myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
 • Mielipide- ja markkinointitutkimuksen toteuttaminen
 • Suoramarkkinointi, verkkomainonnan kohdentaminen ja profilointi
 • Liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen
 • Asiakkaan ja asiakkaan käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeushallinta.

3      Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja kuluttaja-asiakkaista (ml. uutiskirjeentilaajat, tarjouspyynnön tehneet, yhteydenottopyynnön jättäneet, tilaisuuksiin osallistujat):

Asiakkaan perustiedot

 • Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)

Asiakkaan asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Sopimuksen kohde ja osoite sekä tuotetiedot
 • Asiakasnumero
 • Vakuustiedot
 • Asiakashistoria (esim. tilaustiedot, asiakastyytyväisyyskyselyt/palautteet ja reklamaatiot)
 • Yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. sähköiset asiointilomakkeet, chat-viestit)
 • Laskutus-, maksu- ja perintätiedot sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot
 • Suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot
 • Mahdolliset muut rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot

Asiakkaan liittymä- ja käyttöpaikkatiedot

 • Liittymien ja käyttöpaikkojen tekniset tiedot, käyttöpaikkanumero
 • Kulutustiedot

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiakasyritysten, -yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden (ml. uutiskirjeen tilaajat, tarjouspyynnön tehneet, yhteydenottopyynnön jättäneet, tilaisuuksiin osallistujat) päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

 • Nimi, titteli, yritys/yhteisö, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asiakashistoria (esim. tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen, yhteydenotot)

4      Tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan tarjouksen ja/tai sopimuksen tekemisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

5      Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Äänekosken Energia voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Äänekosken Energian markkinointirekisteriin.

Äänekosken Energia käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita esim. uutiskirjeen lähetyslistojen, asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen ylläpitoon, tyytyväisyyskyselyiden tekemiseen sekä tilaisuuksiin osallistujien tietojen käsittelyyn. Kukin palvelutarjoaja käsittelee henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.

6      Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Lähtökohtaisesti asiakastietoja säilytetään 10 vuotta asiakas- ja/tai sopimussuhteen päättymisen jälkeen (paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään).

7      Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa 1 kohdassa mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Äänekosken Energian rekisteröityneiden asiakkaiden on mahdollista tarkastaa omia tietojaan myös online-palvelun kautta esim. yhteystiedot sekä lasku- ja kulutustietoja.
 • Suoramarkkinointikielto ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä ja kieltää suoramarkkinointi sekä pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

 

Äänekosken Energian tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste

Päivitetty 13.12.2019

Rekisterinpitäjä

Äänekosken Energia Oy (0917763-8)

Kotakennääntie 31

44100 Äänekoski

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Atte Myllylä

atte.myllyla@aane-energia.fi

Puh. 020 632 3800 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu Äänekosken Energian oikeutettuun etuun ja kameravalvonnan tarkoitus on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksi sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten sekä omaisuutta ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa alueella liikkuvien henkilöiden ja tilojen turvallisuus sekä tuotantoprosessien asianmukaisuus.

Kameravalvonnan tallenteita voidaan lisäksi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi
 • tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän tai epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi, mikäli on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen
 • työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteri sisältää Äänekosken Energian toimiston, varaston, kaukolämpö-, sähkö- ja jätevesi- sekä vesilaitosten kameravalvonnan piiriin kuuluville alueille ja tiloihin sijoitettujen kameroiden kuvaamaa ja tallentamaa kuva-aineistoa alueella ja tiloissa liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietojasi säännönmukaisesti eteenpäin, emmekä siirrä niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten.

Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tallenteita säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Kameravalvonnan tallenteita voidaan käsitellä takautuvasti tallennuskapasiteetista riippuen 3 kuukauden ajalta. Tallenteita, joita tarvitaan todistusaineistona, säilytetään niin kauan kuin asian käsittely on saatettu loppuun esim. asiasta on saatu lainvoimainen tuomio.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa 2 kohdassa mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa
  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
 • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
 • Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka, jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

 

Äänekosken Energian häiriötiedotejärjestelmän tietosuojaseloste

Laadittu 29.5.2020

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriasioissa

Äänekosken Energia Oy (0917763-8)

Kotakennääntie 31

44100 Äänekoski

info@aane-energia.fi
Puh. 020 632 3800 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakkaana voit tilata häiriötiedotepalvelun, jonka avulla lähetämme tietoa ilmoittamaasi puhelinnumeroon tekstiviestillä tai sähköpostilla kiinteistösi sähkön, veden tai kaukolämmön häiriöistä. Tietojen käsittely perustuu meille tekemääsi tuotekohtaiseen häiriötiedoteviestien vastaanoton aktivointiin. Voit milloin tahansa peruuttaa käyttöön ottamasi tiedotepalvelun.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Häiriötiedoterekisteri sisältää Äänekosken Energian häiriötiedotejärjestelmään ja tiedottamiseen liittyvät ilmoittamasi tiedot tuotekohtaisesti:

 • Kiinteistön osoite
 • Nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietojasi säännönmukaisesti eteenpäin, emmekä siirrä niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käytämme ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita häiriötiedotejärjestelmän ylläpitoon sekä viestien lähettämiseen. Palvelutarjoaja käsittelee henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.

Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä ko. tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista tai niin kauan, kunnes tiedotteen tilaaja on peruuttanut häiriötiedotepalvelun.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa 1 kohdassa mainittuun osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa
  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
 • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Häiriötiedotepalvelun voi peruuttaa tuotekohtaisesti, milloin tahansa ilmoittamalla siitä Äänekosken Energialle.
  • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
 • Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka, jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.