Tietosuojaselosteet

Linkit tietosuojaselosteisiin

Päivitetty 18.1.2023


 

Äänekosken Energian tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste

Päivitetty 18.01.2023

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Nimi: Äänekosken Energia Oy (0917763-8)

Osoite: Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski

Puhelinnumero 020 632 3800 (vaihde)

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu Äänekosken Energian oikeutettuun etuun ja kameravalvonnan tarkoitus on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksi sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten sekä omaisuutta ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa alueella liikkuvien henkilöiden ja tilojen turvallisuus sekä tuotantoprosessien asianmukaisuus.

Kameravalvonnan tallenteita voidaan lisäksi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi
 • tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän tai epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi, mikäli on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen
 • työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

3. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteri sisältää Äänekosken Energian toimiston, varaston, kaukolämpö-, sähkö- ja jätevesi- sekä vesilaitosten kameravalvonnan piiriin kuuluville alueille ja tiloihin sijoitettujen kameroiden kuvaamaa ja tallentamaa kuva-aineistoa alueella ja tiloissa liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

4. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietojasi säännönmukaisesti eteenpäin, emmekä siirrä niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten.

5. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tallenteita säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Kameravalvonnan tallenteita voidaan käsitellä takautuvasti tallennuskapasiteetista riippuen 3 kuukauden ajalta. Tallenteita, joita tarvitaan todistusaineistona, säilytetään niin kauan kuin asian käsittely on saatettu loppuun esim. asiasta on saatu lainvoimainen tuomio.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa 2 kohdassa mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa
  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
 • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
 • Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka, jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

 


Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Nimi: Äänekosken Energia Oy (0917763-8)

Osoite: Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski

Puhelinnumero: +358 20 632 3800 (vaihde)

Sähköpostiosoite: info@aane-energia.fi

2. Rekisteröidyt ja rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Rekisterinpitäjän potentiaalisista ja entisistä kuluttaja-asiakkaista (”Rekisteröity”) seuraavia henkilötietoja:

 1. Perustiedot
  • nimi
  • titteli tai ammattinimike
  • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • ikä, syntymävuosi, äidinkieli, asiointikieli
  • suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot
  • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet)
  • tietoja päättyneen asiakassuhteen kestosta ja ostohistoriasta.
  • kiinnostuksen kohteet ja muut Rekisteröidyn antamat tiedot
 2. Rekisterinpitäjän Internet- ja mobiilipalvelujen käyttötiedot:
  • evästeiden, mainontatunnisteiden tms. avulla kerättävät Internet-palvelujen selaus- ja käyttötiedot; mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt Rekisterinpitäjän www-sivustolle, uutiskirjeiden lukutiedot; laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai mainontatunniste, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, maa-/kaupunkitasoinen sijainti
 3. Tapahtumien, arvontojen ja kilpailujen osallistujien tiedot
  • ilmoittautumista ja osallistumista koskevat tiedot
  • mahdolliset osallistujan erityisiä esteettömyys- tai muita tarpeita koskevat tiedot
  • muut tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot
 4. Profiili- ja luokittelutiedot:
  • edellä mainittujen tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut markkinointisegmentit ja profiilit

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeudelliset perusteet

Rekisterinpitäjä käsittelee edellä mainittuja Rekisteröityjen henkilötietoja alla mainittuja käyttötarkoituksia varten seuraavilla perusteilla:

 • markkinointikilpailujen, arvontojen ja muiden tapahtumien järjestäminen Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella; ruokavalio- ja esteettömyystietoja käsitellään kuitenkin vain Rekisteröidyn suostumuksen perusteella pelkästään tapahtuman järjestämistä varten
 • perinteinen suoramarkkinointi, uutiskirjeet, markkina-, mielipide yms. tutkimukset kirjeellä ja puhelimella Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella
 • sähköinen suoramarkkinointi, uutiskirjeet, ja markkina-, mielipide tutkimukset sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä Rekisteröidyn suostumuksen perusteella
 • Internet- ja mobiilipalvelujen sisällön ja toiminnan sekä henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottaminen ja kehittäminen oikeutetun edun perusteella
 • Rekisteröityjen profilointi ja segmentointi edellä tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten
 • evästeillä kerättyjä tietoja tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

4. Mistä tietoja kerätään

Rekisteröityjä koskevat tiedot kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, tapaamisten, kilpailujen, arvontojen ja muiden tapahtumien yhteydessä sekä evästeiden, mainontatunnisteiden tms. avulla Internet- ja mobiilipalvelujen sekä uutiskirjeiden käytöstä. Entisten asiakkaiden perustiedot sekä profiili- ja luokittelutiedot saadaan Rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä markkinointikieltorekistereistä sekä Postin, yhteystietopalvelujen tarjoajien, Digi- ja väestötietoviraston, sekä muiden vastaavien luotettavien julkisten ja yksityisten tahojen rekistereistä.

5. Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja yhteistyökumppaneille, kun se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei muuten luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta paitsi, jos se on välttämätöntä Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisten pyynnöstä tai osana liiketoimintajärjestelyitä.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita esim. uutiskirjeen lähetyslistojen ja muiden tietojen ylläpitoon; mielipide- ja markkinointitutkimusten, markkinointikilpailujen, arvontojen ja muiden tapahtumien järjestämiseen; ICT-tehtäviin, analytiikkaan, markkinointiin ja myyntiin.

Kukin alihankkija käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin, kuin se on tarpeen alihankkijan tehtävien hoitamiseksi. Alihankkijoita sitovat Rekisterinpitäjän kanssa tehdyt sopimukset henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien salassapitoa ja tietoturvaa koskevat ehdot.

Henkilötietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi myös EU-/ETA:n alueen ulkopuolisessa maassa. Ellei Euroopan komissio ole päättänyt, että käsittelymaan tietosuojan taso on hyväksyttävä, Rekisterinpitäjä varmistaa asianmukaisen tietosuojan tekemällä alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimusehdoilla tai muulla lainmukaisella menettelyllä. Vakiosopimusehdot löytyvät osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf

Rekisterinpitäjän puolesta Internet- ja mobiilipalvelujen seurantaa suorittavat Google ja Facebook, sekä uutiskirjeiden käytön seurantaa ja lähetyslistojen ylläpitoa Hubspot. Ne voivat kerätä evästeillä tietoja myös omaan käyttöönsä omien ehtojensa mukaisesti. Ne vastaavat itse omista evästeistään ja niillä omaan käyttöönsä keräämistään tiedoista, ks. lisätietoja osoitteista:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

https://fi-fi.facebook.com/policies/cookies/

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

6. Rekisterinpitäjän sosiaalisen median käyttäjiä koskeva henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjän Internet-sivustolla on käytössä sosiaalisen median toimintoja (eli yhteisöliitännäisiä) kuten esim. Facebookin painikkeet, jotka vievät Rekisterinpitäjän pitämille yhteisösivuille.

Sosiaalisen median palvelut jakavat Rekisterinpitäjälle käyttäjien tietoja tietosuojaselosteidensa ja käyttäjien antamien suostumusten mukaisesti, esim. käyttäjän mediassa jakamista Rekisterinpitäjän sivustoja koskevista kommenteista ja linkeistä sekä käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyvät tiedot. Rekisterinpitäjä käsittelee yhteisösivustojensa kautta saatuja henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ainoastaan Rekisterinpitäjän omiin tarkoituksiin, kuten uusien tuotteiden, palveluiden tai tarjouksista kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen sosiaalisen median palvelusta, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen tai yhteisösivuilla tapahtuvaan asiakaspalveluun. Rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja sosiaalisen median ulkopuolella, eikä niiden jakamia tietoja yhdistetä Rekisterinpitäjän muihin tietoihin tai rekistereihin ilman käyttäjän suostumusta.

Yhteisöliitännäiset ovat niitä tarjoavan yrityksen vastuulla. Ne ovat pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Rekisterinpitäjä on Facebookin kanssa yhteisrekisterinpitäjä Rekisterinpitäjän yhteisösivujen käyttäjien tietojen osalta. Sosiaalisten medioiden tietosuojakäytäntöihin ja yhteisrekisterinpitäjyyttä koskeviin tietoihin voi perehtyä ja niiden tietosuoja-asetuksia voi hallinnoida palvelukohtaisesti:

Facebook ja Instagram: https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Manuaalista aineistoa säilytetään tietojen suojatasoa vastaavissa lukituissa tiloissa. Tietoja käsittelevä henkilöstö ja alihankkijat ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin. Sähköisesti säilytettävien tietojen suojaus perustuu käyttöoikeushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.

Kilpailujen, arvontojen ja muiden tapahtumien osallistujatiedot poistetaan, kun tapahtuma ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat päättyneet. Tieto osallistumisesta voidaan säilyttää pysyvästi.

Evästeillä kerätyt sähköisten palveluiden käyttötiedot poistetaan evästesuostumusten yhteydessä ilmoitettujen määräaikojen mukaisesti.

Suostumuksen perusteella tietoja voidaan käsitellä niin kauan, kuin rekisteröidyn antama suostumus on voimassa.

Muuten tietoja säilytetään suoramarkkinointitarkoituksia varten pysyvästi lain sallimissa puitteissa, ellei Rekisteröity ole kieltänyt tietojen käsittelyä. Vanhentuneet ja virheelliset tiedot poistetaan Rekisteripitäjän ylläpitoprosessin mukaisesti.

8. Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja muut Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, täydentämistä tai poistamista.
 • peruuttaa uutiskirjeen tilaus ja antamansa suostumukset henkilötietojen käsittelyyn (Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.)
 • kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin mukaan lukien niihin liittyvä profilointi
 • vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi keskeyttämistä kokonaan tai osittain silloin, kun henkilön mielestä on epäselvyyttä tietojen virheettömyydestä tai niiden käsittelystä, kunnes tietoihin kohdistuvat pyynnöt saadaan selvitettyä ja ratkaistua.
 • siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään lain edellyttämissä tilanteissa.
 • oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröity voi käyttää em. oikeuksiaan lähettämällä niitä koskevat pyynnöt kirjallisesti tai sähköpostilla Rekisterinpitäjälle (yhteystiedot on esitetty selosteen alussa) tai esittämällä ne Rekisterinpitäjän asiakaspalvelussa luotettavasti tunnistettuna. Pyynnön tulee sisältää henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Tietosuojan varmistamiseksi henkilön on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti, kirjeellä tai sähköpostilla 1. kohdan mukaisilla yhteystiedoilla. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää Rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.

 


Äänekosken Energian puhelutallenteiden tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Nimi: Äänekosken Energia Oy (0917763-8)

Osoite: Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski

Puhelinnumero: +358 20 632 3800 (vaihde)

Sähköpostiosoite: info@aane-energia.fi

 

2. Rekisterin tietosisältö, käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet

Puheluiden tallentamisen käyttötarkoitus on dokumentoida ja todentaa Rekisterinpitäjän asiakaspalvelun hoitamat asiointitapahtumat ja yhteydenpito (mukaan lukien asiakkaiden antamat suostumukset, luvat ja tilaukset) ja varmistaa asiakaspalvelun työn laatu. Rekisteri sisältää Rekisterinpitäjän työntekijöiden (asiakaspalvelijoiden) sekä sen kanssa asioivien henkilöiden (Rekisteröity) tietoja. Tallentaminen perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun asiakas- tai muun suhteen perusteella.

Puheluista tallennetaan seuraavat tiedot:

 • puhelun vastaanottaja
 • soittajan puhelinnumero
 • päivämäärä, kellonaika
 • puhelun sisältö ja kesto

 

3. Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten.

Rekisterinpitäjä voi käyttää tallenteiden käsittelyssä alihankkijoita, joiden kanssa se on solminut henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja tietoturvaa koskevan sopimuksen. Kukin alihankkija käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin, kuin se on tarpeen alihankkijan tehtävien hoitamiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi myös EU-/ETA:n alueen ulkopuolisessa maassa. Ellei Euroopan komissio ole päättänyt, että käsittelymaan tietosuojan taso on hyväksyttävä, Rekisterinpitäjä varmistaa asianmukaisen tietosuojan tekemällä alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimusehdoilla tai muulla lainmukaisella menettelyllä. Vakiosopimusehdot löytyvät osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf

 

4. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Tietoja käsittelevä henkilöstö ja alihankkijat ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin. Sähköisesti säilytettävien tietojen suojaus perustuu käyttöoikeushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.

Puhelutallenteita säilytetään pääsääntöisesti 2 kuukautta, minkä jälkeen tallenne poistetaan automaattisesti. Jos tallennetta tarvitaan todisteena oikeustoimesta, esim. sopimusmuutoksesta tai tilauksesta, sitä säilytetään kuitenkin kunnes oikeustoimi on muuten todisteellisesti dokumentoitu. Tallenteita voidaan säilyttää pidempään myös esimerkiksi rikosepäilyjen ja niitä koskevan viranomaistutkinnan vuoksi.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, täydentämistä tai poistamista.
 • vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä (esim. asiakassuhteen hoitamiseen liittyvää käsittelyä) tai käsittelyä tieteellistä tutkimusta varten.
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi keskeyttämistä kokonaan tai osittain silloin, kun henkilön mielestä on epäselvyyttä tietojen virheettömyydestä tai niiden käsittelystä, kunnes tietoihin kohdistuvat pyynnöt saadaan selvitettyä ja ratkaistua.
 • siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään lain edellyttämissä tilanteissa.
 • oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröity voi käyttää em. oikeuksiaan lähettämällä niitä koskevat pyynnöt kirjallisesti tai sähköpostilla Rekisterinpitäjälle (yhteystiedot on esitetty selosteen alussa) tai esittämällä ne Rekisterinpitäjän asiakaspalvelussa luotettavasti tunnistettuna. Pyynnön tulee sisältää henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Tietosuojan varmistamiseksi henkilön on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti, kirjeellä tai sähköpostilla 1. kohdan mukaisilla yhteystiedoilla. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää Rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.


Äänekosken Energia Oy:n sähkönjakelun kuluttaja-asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Nimi: Äänekosken Energia Oy
Osoite: Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski
Puhelinnumero: +358 20 632 3800 (vaihde)
Sähköposti: info@aane-energia.fi

2. Rekisteröidyt ja rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Rekisterinpitäjän kanssa sähkönjakelusta verkkosopimuksen tai toimitussopimuksen solmineista kuluttaja-asiakkaista (”Rekisteröity”, ”Asiakas”) seuraavia henkilötietoja:

 1. Perustiedot:
  • nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (posti- ja käyntiosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), äidinkieli, palvelukieli, toivottu yhteydenottotapa;
  • Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamis-, tunnistamis- ja yksilöintitiedot
 2. Sopimus- ja asiakashistoriatiedot:
  • tiedot Rekisteröidyn tekemistä tarjouspyynnöistä, kyselyistä, lähetyistä tarjouksista ja muista sopimusta edeltävistä markkinointitoimista ja yhteydenotoista
  • tiedot Asiakkaan sähkön myyjän kanssa tekemästä myyntisopimuksesta
  • tiedot Asiakkaan antamista valtuutuksista, esim. verkkosopimuksen tekemiseen
  • asiakkuuden ja palvelujen alkamis- ja päättymisajankohdat, sopimus-, tilaus-, vahvistus-, keskeytys-, irtisanomis- ja purkutiedot; uutiskirjeen tilaustiedot
  • luottokelpoisuutta koskevat tiedot, vakuus-, maksutapa-, laskutus-, maksu- ja perintätiedot, maksuvaikeuksien syyt, Kelan tai sosiaalihuollon maksusitoumustiedot
  • asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyystutkimuksen tiedot, reklamaatiot ja muut yhteydenotot; häiriötiedotteita, alennuksia ja vahingonkorvauksia koskevat tiedot
  • asiakaspalvelun puhelutallenteet
 3. Palvelujen käyttötiedot:
  • sähkönkäyttöpaikan käyttöpaikkatunnus, mittarinumero, osoite ja kiinteistöä koskevat tiedot ja muut käyttöpaikkatunnuksen yksilöintiin tarvittavat tiedot,
  • sähkön kulutus-, eli mittaustiedot, sähkön tase-energiaennusteet ja vuosienergia-arviot
  • sähköisten palvelujen ja tietojärjestelmien käyttäjätunnus, salasana, tai muut mahdolliset tunnistetiedot, käyttöoikeudet; käytön yhteydessä tallentuvat käyttöhistoria ja lokitiedot
 4. Rekisterinpitäjän Internet- ja mobiilipalvelujen käyttötiedot:
  • evästeiden, mainontatunnisteiden tms. avulla kerättävät Internet-palvelujen selaus- ja käyttötiedot; mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt Rekisterinpitäjän www-sivustolle, uutiskirjeiden lukutiedot; laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai mainontatunniste, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, maa-/kaupunkitasoinen sijainti
 5. Markkinointitiedot:
  • Rekisteröidylle suunnatut markkinointitoimet
  • tiedot Rekisteröidyn osallistumisesta kilpailuihin, arvontoihin ja muihin tapahtumiin, (em. tapahtumien osallistujatietoja koskee markkinointirekisterin tietosuojaseloste)
  • Rekisteröidyn antamat tietojen käyttöä ja suoramarkkinointia koskevat suostumukset, kiellot, rajoitukset ja valtuutukset
  • kiinnostuksen kohteet ja muut Rekisteröidyn antamat tiedot
 6. Profiili- ja luokittelutiedot:
  • edellä mainittujen tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut asiakas- ja markkinointisegmentit ja -profiilit

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeudelliset perusteet

Rekisterinpitäjä käsittelee edellä mainittuja Rekisteröityjen henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla ja käyttötarkoituksissa:

 • sopimusten ja tilausten täytäntöönpanoon palvelujen toimittamiseen, laskutukseen, maksujen valvontaan, selvittämiseen ja perintään 1. – 3. kohtien mukaisia tietoja
 • sekä sähkömarkkinalain, energiatehokkuuslain, kuluttajansuojalain mukaisten velvollisuuksien ja oikeuksien hoitamiseen ja em. toimien todistamiseen 1. – 3. kohtien mukaisia tietoja
 • asiakassuhteeseen perustuvan Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella asiakaspalveluun, yhteydenottojen hoitamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen mukaan lukien kirjeellä, puhelimella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaan asiakasviestintään, esim. häiriötiedotteiden lähettämiseen; asiakastyytyväisyys- ja muihin asiakastutkimuksiin ja kyselyihin; palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen 1. – 4. kohtien mukaisia tietoja
 • asiakassuhteeseen perustuvan Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella 1. – 3. ja 5. – 6. kohtien mukaisia tietoja (henkilötunnusta lukuun ottamatta) sekä Rekisteröidyn suostumuksella 4. kohdan mukaisia evästeillä kerättyjä tietoja
  • Internet- ja mobiilipalvelujen sisällön ja toiminnan sekä henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen
  • Internet- ja mobiilimainonnan personointiin ja kohdentamiseen
  • suoramarkkinointiin, uutiskirjeisiin, markkina-, mielipide yms. tutkimuksiin kirjeellä ja puhelimella; sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä, jos kyse on Asiakkaan ostamien palvelujen kanssa samankaltaisista tuotteista ja palveluista; muissa tapauksissa Asiakkaan suostumuksen perusteella
  • Asiakkaiden ja asiakassuhteiden sekä Internet- ja mobiilipalvelujen käyttäjien analysointiin, profilointiin ja segmentointiin edellä tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten
 • tietosuojalainsäädännön ja sähkömarkkinalain mukaisten tietoturvavelvollisuuksien täyttämiseen sekä Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella petosten ja väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen 1. – 5. kohtien mukaisia tietoja
 • asiakassuhteeseen perustuvan oikeutetun edun ja tietosuojalain perusteella tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia tarkoituksia varten kaikkia 1. – 6. kohtien mukaisia tietoja
 • 4. kohdan mukaisia evästeillä kerättyjä tietoja käsitellään tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja mukaisesti.

 

4. Mistä tietoja kerätään

Rekisteröityjä koskevat tiedot kerätään:

 • ensisijaisesti Rekisteröidyltä itseltään tai hänen valtuuttamaltaan henkilöltä mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten, sähköisen tai puhelinasioinnin, tapahtumiin osallistumisen tai muiden henkilökohtaisten, kontaktien yhteydessä ja Rekisteröidyn suorittamasta palveluiden tai tuotteiden käytöstä, esim. sähkön mittaustiedot sähkömittarista
 • Rekisteröidyn tunnistamistiedot pankkien tunnistuspalveluista, kun Rekisteröity tunnistautuu sähköisessä sopimus-/tilausprosessissa tai rekisteröityy sähköiseen asiointipalveluun.
 • Rekisteröidyn luottotiedot luottokelpoisuustarkastuksen yhteydessä luottotietoyhtiöiltä.
 • Fingrid Datahub Oy:n ylläpitämästä keskitetystä tiedonvaihtoratkaisusta (datahub)
 • evästeiden, mainontatunnisteiden tms. avulla tietoja Internet- ja mobiilipalvelujen sekä uutiskirjeiden käytöstä
 • julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten Kiinteistötietojärjestelmästä, Rakennus- ja huoneistorekisteristä tai väestötietojärjestelmästä, esim. Digi- ja väestötietovirastolta (DVV), Postilta ja Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä suoramarkkinoinnin kieltorekistereistä

4. Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja yhteistyökumppaneille, kun se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, esim. sovittujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseksi ja laskuttamiseksi.

Sähkömarkkinalainsäädännön ja tätä täydentävien toimialan soveltamisohjeiden mukaisesti sähkön myyjälle sähkön mittaustiedot sekä sähkösopimuksiin ja niiden tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä tietoja sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoratkaisun rekisterinpitäjälle (Fingrid Datahub Oy). Sitä koskevaan tietosuojaselosteeseen voi perehtyä osoitteessa: https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/tietosuojaselosteet/datahub—tietosuojaseloste.pdf

Tietoja luovutetaan myös Energiavirastolle, Liikenne- ja viestintävirastolle, syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle ja muille viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus saada rekisterin tietoja. Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta paitsi, jos se on välttämätöntä Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisten pyynnöstä tai osana liiketoimintajärjestelyitä.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisten alihankkijoiden palveluita esim. laskutukseen, saatavien valvontaan ja perinnän hoitamiseen; asiakastietojen ylläpitoon, sähkön kulutustietojen käsittelyyn; asiakastyytyväisyyskyselyiden tekemiseen, evästesuostumusten hallintaan; ICT-tehtäviin, sähköisten viestinvälityspalvelujen toteuttamiseen, toiminnanohjaukseen, analytiikkaan, markkinointiin ja myyntiin.

Kukin alihankkija käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin, kuin se on tarpeen alihankkijan tehtävien hoitamiseksi. Alihankkijoita sitovat Rekisterinpitäjän kanssa tehdyt sopimukset henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien salassapitoa ja tietoturvaa koskevat ehdot.

Henkilötietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi myös EU-/ETA:n alueen ulkopuolisessa maassa. Ellei Euroopan komissio ole päättänyt, että käsittelymaan tietosuojan taso on hyväksyttävä, Rekisterinpitäjä varmistaa asianmukaisen tietosuojan tekemällä alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimusehdoilla tai muulla lainmukaisella menettelyllä. Vakiosopimusehdot löytyvät osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf

Rekisterinpitäjän puolesta Internet- ja mobiilipalvelujen seurantaa suorittavat Google ja Facebook, sekä uutiskirjeiden käytön seurantaa ja lähetyslistojen ylläpitoa Hubspot. Ne voivat kerätä evästeillä tietoja myös omaan käyttöönsä omien ehtojensa mukaisesti. Ne vastaavat itse omista evästeistään ja niillä omaan käyttöönsä keräämistään tiedoista, ks.lisätietoja osoitteista:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

https://fi-fi.facebook.com/policies/cookies/

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

5. Rekisterinpitäjän sosiaalisen median käyttäjiä koskeva henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjän Internet-sivustolla on käytössä sosiaalisen median toimintoja (eli yhteisöliitännäisiä) kuten esim. Facebookin painikkeet, jotka vievät Rekisterinpitäjän pitämille yhteisösivuille.

Sosiaalisen median palvelut jakavat Rekisterinpitäjälle käyttäjien tietoja tietosuojaselosteidensa ja käyttäjien antamien suostumusten mukaisesti, esim. käyttäjän mediassa jakamista Rekisterinpitäjän sivustoja koskevista kommenteista ja linkeistä sekä käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyvät tiedot. Rekisterinpitäjä käsittelee yhteisösivustojensa kautta saatuja henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ainoastaan Rekisterinpitäjän omiin tarkoituksiin, kuten uusien tuotteiden, palveluiden tai tarjouksista kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen sosiaalisen median palvelusta, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen tai yhteisösivuilla tapahtuvaan asiakaspalveluun. Rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja sosiaalisen median ulkopuolella, eikä niiden jakamia tietoja yhdistetä Rekisterinpitäjän muihin tietoihin tai rekistereihin ilman käyttäjän suostumusta.

Yhteisöliitännäiset ovat niitä tarjoavan yrityksen vastuulla. Ne ovat pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Rekisterinpitäjä on Facebookin kanssa yhteisrekisterinpitäjä Rekisterinpitäjän yhteisösivujen käyttäjien tietojen osalta. Sosiaalisten medioiden tietosuojakäytäntöihin ja yhteisrekisterinpitäjyyttä koskeviin tietoihin voi perehtyä ja niiden tietosuoja-asetuksia voi hallinnoida palvelukohtaisesti:

Facebook ja Instagram: https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation

6. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Tietoja käsittelevä henkilöstö ja alihankkijat ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin.

Manuaalista aineistoa säilytetään tietojen suojatasoa vastaavissa lukituissa tiloissa. Sähköisesti säilytettävien tietojen suojaus perustuu käyttöoikeushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin. Lisäksi Rekisterinpitäjä noudattaa sähkömarkkinalaissa asetettuja tietoturvavelvoitteita.

Sähkömarkkinalain mukaan sähköalan yrityksen on säilytettävä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluihin, sähkökaupan markkinaprosesseihin, tasevastuun täyttämiseen ja taseselvitykseen liittyviä tehtäviä tai velvollisuuksia suorittaessaan tai täyttäessään saamansa tiedot kuuden vuoden ajan tapahtumasta, jota tieto koskee tai, jos kysymyksessä on sopimusta koskeva tieto, kuuden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä, ellei niiden käsittelyyn tämän ajan jälkeen ole muuta oikeusperustetta.

Muilla perusteilla henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista tämän selosteen mukaisia käyttötarkoituksia varten, eli kunnes osapuolten väliset sopimukseen tai lainsäädäntöön perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ja kirjanpitolaissa määritellyt säilytys- ja vastuuajat ovat päättyneet. Lähtökohtaisesti säilytysaika on yleisen saatavien vanhentumisaika 10 vuotta sopimuksen tai muun perusteen päättymisestä. Suostumuksen perusteella tietoja voidaan käsitellä niin kauan, kuin rekisteröidyn antama suostumus on voimassa.

Säilytysajan päätyttyä Rekisterinpitäjä voi siirtää pysyvään markkinointirekisteriinsä sitä koskevassa tietosuojaselosteessa ilmoitetut tiedot.

Anonymisoituja tietoja, joista henkilö ei ole tunnistettavissa, voidaan säilyttää pysyvästi. Tiedoista säilytetään varmuuskopioita normaalien säilytys- ja poistoaikataulujen mukaisesti.

Evästeillä kerätyt sähköisten palveluiden käyttötiedot poistetaan evästesuostumusten yhteydessä ilmoitettujen määräaikojen mukaisesti.

7. Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja muut Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän Internet-palvelun (esim. EnergiaOnline-asiointipalvelu) käyttäjäksi rekisteröityneillä Asiakkailla on mahdollisuus käsitellä omaa asiakassuhdettaan koskevia tietoja internetyhteydellä selainkäyttöliittymän kautta. Kirjautuminen palveluun tapahtuu asiakkaan itsensä rekisteröitymisen yhteydessä määrittelemällä salasanalla.

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, täydentämistä tai poistamista.
 • peruuttaa uutiskirjeen tilaus ja antamansa suostumukset henkilötietojen käsittelyyn (Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.)
 • kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin mukaan lukien niihin liittyvä profilointi
 • vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä (esim. asiakassuhteen hoitamiseen liittyvää käsittelyä) tai käsittelyä tieteellistä tutkimusta varten.
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi keskeyttämistä kokonaan tai osittain silloin, kun henkilön mielestä on epäselvyyttä tietojen virheettömyydestä tai niiden käsittelystä, kunnes tietoihin kohdistuvat pyynnöt saadaan selvitettyä ja ratkaistua.
 • siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään lain edellyttämissä tilanteissa.
 • oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröity voi käyttää em. oikeuksiaan lähettämällä niitä koskevat pyynnöt kirjallisesti tai sähköpostilla Rekisterinpitäjälle (yhteystiedot on esitetty selosteen alussa) tai esittämällä ne Rekisterinpitäjän asiakaspalvelussa luotettavasti tunnistettuna. Pyynnön tulee sisältää henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Tietosuojan varmistamiseksi henkilön on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti, kirjeellä tai sähköpostilla 1. kohdan mukaisilla yhteystiedoilla. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää Rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.


Äänekosken Energia Oy:n sähkön vähittäismyynnin kuluttaja-asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Nimi: Äänekosken Energia Oy
Osoite: Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski
Puhelinnumero: +358 20 632 3800 (vaihde)
Sähköposti: info@aane-energia.fi

2. Rekisteröidyt ja rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Rekisterinpitäjän kanssa sähkön myyntisopimuksen tehneistä kuluttaja-asiakkaista (”Rekisteröity”, ”Asiakas”) seuraavia henkilötietoja:

 1. Perustiedot:
  • nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (posti- ja käyntiosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), äidinkieli, palvelukieli, toivottu yhteydenottotapa;
  • Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamis-, tunnistamis- ja yksilöintitiedot
 2. Sopimus- ja asiakashistoriatiedot:
  • tiedot Rekisteröidyn tekemistä tarjouspyynnöistä, kyselyistä, lähetyistä tarjouksista ja muista sopimusta edeltävistä markkinointitoimista ja yhteydenotoista
  • tiedot Asiakkaan antamista valtuutuksista, esim. verkkosopimuksen tekemiseen
  • asiakkuuden ja palvelujen alkamis- ja päättymisajankohdat, sopimus-, tilaus-, vahvistus-, keskeytys-, irtisanomis- ja purkutiedot; uutiskirjeen tilaustiedot
  • luottokelpoisuutta koskevat tiedot, vakuus-, maksutapa-, laskutus-, maksu- ja perintätiedot, maksuvaikeuksien syyt, Kelan tai sosiaalihuollon maksusitoumustiedot
  • asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyystutkimuksen tiedot, reklamaatiot ja muut yhteydenotot; alennuksia ja vahingonkorvauksia koskevat tiedot
  • asiakaspalvelun puhelutallenteet
 3. Palvelujen käyttötiedot:
  • sähkönkäyttöpaikan käyttöpaikkatunnus, mittarinumero, osoite ja kiinteistöä koskevat tiedot ja muut käyttöpaikkatunnuksen yksilöintiin tarvittavat tiedot,
  • sähkön kulutus-, eli mittaustiedot, sähkön tase-energiaennusteet ja vuosienergia-arviot
  • sähköisten palvelujen ja tietojärjestelmien käyttäjätunnus, salasana, tai muut mahdolliset tunnistetiedot, käyttöoikeudet; käytön yhteydessä tallentuvat käyttöhistoria ja lokitiedot
 4. Rekisterinpitäjän Internet- ja mobiilipalvelujen käyttötiedot:
  • evästeiden, mainontatunnisteiden tms. avulla kerättävät Internet-palvelujen selaus- ja käyttötiedot; mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt Rekisterinpitäjän www-sivustolle, uutiskirjeiden lukutiedot; laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai mainontatunniste, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, maa-/kaupunkitasoinen sijainti
 5. Markkinointitiedot:
  • Rekisteröidylle suunnatut markkinointitoimet
  • tiedot Rekisteröidyn osallistumisesta kilpailuihin, arvontoihin ja muihin tapahtumiin, (em. tapahtumien osallistujatietoja koskee markkinointirekisterin tietosuojaseloste)
  • Rekisteröidyn antamat tietojen käyttöä ja suoramarkkinointia koskevat suostumukset, kiellot, rajoitukset ja valtuutukset
  • kiinnostuksen kohteet ja muut Rekisteröidyn antamat tiedot
 6. Profiili- ja luokittelutiedot:
  • edellä mainittujen tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut asiakas- ja markkinointisegmentit ja -profiilit

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeudelliset perusteet

Rekisterinpitäjä käsittelee edellä mainittuja Rekisteröityjen henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla ja käyttötarkoituksissa:

 • sopimusten ja tilausten täytäntöönpanoon palvelujen toimittamiseen, laskutukseen, maksujen valvontaan, selvittämiseen ja perintään 1. – 3. kohtien mukaisia tietoja
 • sekä sähkömarkkinalain, energiatehokkuuslain, kuluttajansuojalain mukaisten velvollisuuksien ja oikeuksien hoitamiseen ja em. toimien todistamiseen 1. – 3. kohtien mukaisia tietoja
 • asiakassuhteeseen perustuvan Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella asiakaspalveluun, yhteydenottojen hoitamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen mukaan lukien kirjeellä, puhelimella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaan asiakasviestintään, esim. häiriötiedotteiden lähettämiseen; asiakastyytyväisyys- ja muihin asiakastutkimuksiin ja kyselyihin; palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen 1. – 4. kohtien mukaisia tietoja
 • asiakassuhteeseen perustuvan Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella 1. – 3. ja 5. – 6. kohtien mukaisia tietoja (henkilötunnusta lukuun ottamatta) sekä Rekisteröidyn suostumuksella 4. kohdan mukaisia evästeillä kerättyjä tietoja
  • Internet- ja mobiilipalvelujen sisällön ja toiminnan sekä henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen
  • Internet- ja mobiilimainonnan personointiin ja kohdentamiseen
  • suoramarkkinointiin, uutiskirjeisiin, markkina-, mielipide yms. tutkimuksiin kirjeellä ja puhelimella; sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä, jos kyse on Asiakkaan ostamien palvelujen kanssa samankaltaisista tuotteista ja palveluista; muissa tapauksissa Asiakkaan suostumuksen perusteella
  • Asiakkaiden ja asiakassuhteiden sekä Internet- ja mobiilipalvelujen käyttäjien analysointiin, profilointiin ja segmentointiin edellä tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten
 • tietosuojalainsäädännön ja sähkömarkkinalain mukaisten tietoturvavelvollisuuksien täyttämiseen sekä Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella petosten ja väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen 1. – 5. kohtien mukaisia tietoja
 • asiakassuhteeseen perustuvan oikeutetun edun ja tietosuojalain perusteella tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia tarkoituksia varten kaikkia 1. – 6. kohtien mukaisia tietoja
 • 4. kohdan mukaisia evästeillä kerättyjä tietoja käsitellään tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja mukaisesti.

4. Mistä tietoja kerätään

Rekisteröityjä koskevat tiedot kerätään:

 • ensisijaisesti Rekisteröidyltä itseltään tai hänen valtuuttamaltaan henkilöltä mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten, sähköisen tai puhelinasioinnin, tapahtumiin osallistumisen tai muiden henkilökohtaisten, kontaktien yhteydessä ja Rekisteröidyn suorittamasta palveluiden tai tuotteiden käytöstä
 • Rekisteröidyn tunnistamistiedot pankkien tunnistuspalveluista, kun Rekisteröity tunnistautuu sähköisessä sopimus-/tilausprosessissa.
 • Rekisteröidyn luottotiedot luottokelpoisuustarkastuksen yhteydessä luottotietoyhtiöiltä.
 • Fingrid Datahub Oy:n ylläpitämästä keskitetystä tiedonvaihtoratkaisusta (datahub) sähkösopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon tarvittavia tietoja
 • sähkön jakeluverkon haltijalta sähkön mittaustiedot sähkömarkkinalainsäädännön mukaisesti
 • evästeiden, mainontatunnisteiden tms. avulla tietoja Internet- ja mobiilipalvelujen sekä uutiskirjeiden käytöstä
 • julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten Kiinteistötietojärjestelmästä, Rakennus- ja huoneistorekisteristä tai väestötietojärjestelmästä, esim. Digi- ja väestötietovirastolta (DVV), Postilta ja Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä suoramarkkinoinnin kieltorekistereistä

5. Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja yhteistyökumppaneille, kun se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, esim. sovittujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseksi ja laskuttamiseksi.

Sähkömarkkinalainsäädännön ja tätä täydentävien toimialan soveltamisohjeiden mukaisesti sähkösopimuksiin ja niiden tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä tietoja sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoratkaisun rekisterinpitäjälle (Fingrid Datahub Oy). Sitä koskevaan tietosuojaselosteeseen voi perehtyä osoitteessa: Sitä koskevaan Fingrid Datahub Oyn tietosuojaselosteeseen voi perehtyä osoitteessa: https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/tietosuojaselosteet/datahub—tietosuojaseloste.pdf

Tietoja luovutetaan myös Energiavirastolle, Liikenne- ja viestintävirastolle, syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle ja muille viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus saada rekisterin tietoja. Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta paitsi, jos se on välttämätöntä Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisten pyynnöstä tai osana liiketoimintajärjestelyitä.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisten alihankkijoiden palveluita esim. laskutukseen, saatavien valvontaan ja perinnän hoitamiseen; asiakastietojen ylläpitoon, sähkön kulutustietojen käsittelyyn; asiakastyytyväisyyskyselyiden tekemiseen; evästesuostumusten hallintaan; ICT-tehtäviin, sähköisten viestinvälityspalvelujen toteuttamiseen, toiminnanohjaukseen, analytiikkaan, markkinointiin ja myyntiin.

Kukin alihankkija käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin, kuin se on tarpeen alihankkijan tehtävien hoitamiseksi. Alihankkijoita sitovat Rekisterinpitäjän kanssa tehdyt sopimukset henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien salassapitoa ja tietoturvaa koskevat ehdot.

Henkilötietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi myös EU-/ETA:n alueen ulkopuolisessa maassa. Ellei Euroopan komissio ole päättänyt, että käsittelymaan tietosuojan taso on hyväksyttävä, Rekisterinpitäjä varmistaa asianmukaisen tietosuojan tekemällä alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimusehdoilla tai muulla lainmukaisella menettelyllä. Vakiosopimusehdot löytyvät osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf

Rekisterinpitäjän puolesta Internet- ja mobiilipalvelujen seurantaa suorittavat Google ja Facebook, sekä uutiskirjeiden käytön seurantaa ja lähetyslistojen ylläpitoa Hubspot. Ne voivat kerätä evästeillä tietoja myös omaan käyttöönsä omien ehtojensa mukaisesti. Ne vastaavat itse omista evästeistään ja niillä omaan käyttöönsä keräämistään tiedoista, ks. lisätietoja osoitteista:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

https://fi-fi.facebook.com/policies/cookies/

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

6. Rekisterinpitäjän sosiaalisen median käyttäjiä koskeva henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjän Internet-sivustolla on käytössä sosiaalisen median toimintoja (eli yhteisöliitännäisiä) kuten esim. Facebookin painikkeet, jotka vievät Rekisterinpitäjän pitämille yhteisösivuille.

Sosiaalisen median palvelut jakavat Rekisterinpitäjälle käyttäjien tietoja tietosuojaselosteidensa ja käyttäjien antamien suostumusten mukaisesti, esim. käyttäjän mediassa jakamista Rekisterinpitäjän sivustoja koskevista kommenteista ja linkeistä sekä käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyvät tiedot. Rekisterinpitäjä käsittelee yhteisösivustojensa kautta saatuja henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ainoastaan Rekisterinpitäjän omiin tarkoituksiin, kuten uusien tuotteiden, palveluiden tai tarjouksista kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen sosiaalisen median palvelusta, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen tai yhteisösivuilla tapahtuvaan asiakaspalveluun. Rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja sosiaalisen median ulkopuolella, eikä niiden jakamia tietoja yhdistetä Rekisterinpitäjän muihin tietoihin tai rekistereihin ilman käyttäjän suostumusta.

Yhteisöliitännäiset ovat niitä tarjoavan yrityksen vastuulla. Ne ovat pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Rekisterinpitäjä on Facebookin kanssa yhteisrekisterinpitäjä Rekisterinpitäjän yhteisösivujen käyttäjien tietojen osalta. Sosiaalisten medioiden tietosuojakäytäntöihin ja yhteisrekisterinpitäjyyttä koskeviin tietoihin voi perehtyä ja niiden tietosuoja-asetuksia voi hallinnoida palvelukohtaisesti:

Facebook ja Instagram: https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Tietoja käsittelevä henkilöstö ja alihankkijat ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin.

Manuaalista aineistoa säilytetään tietojen suojatasoa vastaavissa lukituissa tiloissa. Sähköisesti säilytettävien tietojen suojaus perustuu käyttöoikeushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin. Lisäksi Rekisterinpitäjä noudattaa sähkömarkkinalaissa asetettuja tietoturvavelvoitteita.

Sähkömarkkinalain mukaan sähköalan yrityksen on säilytettävä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluihin, sähkökaupan markkinaprosesseihin, tasevastuun täyttämiseen ja taseselvitykseen liittyviä tehtäviä tai velvollisuuksia suorittaessaan tai täyttäessään saamansa tiedot kuuden vuoden ajan tapahtumasta, jota tieto koskee tai, jos kysymyksessä on sopimusta koskeva tieto, kuuden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä, ellei niiden käsittelyyn tämän ajan jälkeen ole muuta oikeusperustetta.

Muilla perusteilla henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista tämän selosteen mukaisia käyttötarkoituksia varten, eli kunnes osapuolten väliset sopimukseen tai lainsäädäntöön perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ja kirjanpitolaissa määritellyt säilytys- ja vastuuajat ovat päättyneet. Lähtökohtaisesti säilytysaika on yleisen saatavien vanhentumisaika 10 vuotta sopimuksen tai muun perusteen päättymisestä. Suostumuksen perusteella tietoja voidaan käsitellä niin kauan, kuin rekisteröidyn antama suostumus on voimassa.

Säilytysajan päätyttyä Rekisterinpitäjä voi siirtää pysyvään markkinointirekisteriinsä sitä koskevassa tietosuojaselosteessa ilmoitetut tiedot.

Anonymisoituja tietoja, joista henkilö ei ole tunnistettavissa, voidaan säilyttää pysyvästi. Tiedoista säilytetään varmuuskopioita normaalien säilytys- ja poistoaikataulujen mukaisesti.

Evästeillä kerätyt sähköisten palveluiden käyttötiedot poistetaan evästesuostumusten yhteydessä ilmoitettujen määräaikojen mukaisesti.

8. Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja muut Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän Internet-palvelun (esim. EnergiaOnline-asiointipalvelu) käyttäjäksi rekisteröityneillä Asiakkailla on mahdollisuus käsitellä omaa asiakassuhdettaan koskevia tietoja internetyhteydellä selainkäyttöliittymän kautta. Kirjautuminen palveluun tapahtuu asiakkaan itsensä rekisteröitymisen yhteydessä määrittelemällä salasanalla.

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, täydentämistä tai poistamista.
 • peruuttaa uutiskirjeen tilaus ja antamansa suostumukset henkilötietojen käsittelyyn (Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.)
 • kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin mukaan lukien niihin liittyvä profilointi
 • vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä (esim. asiakassuhteen hoitamiseen liittyvää käsittelyä) tai käsittelyä tieteellistä tutkimusta varten.
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi keskeyttämistä kokonaan tai osittain silloin, kun henkilön mielestä on epäselvyyttä tietojen virheettömyydestä tai niiden käsittelystä, kunnes tietoihin kohdistuvat pyynnöt saadaan selvitettyä ja ratkaistua.
 • siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään lain edellyttämissä tilanteissa.
 • oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröity voi käyttää em. oikeuksiaan lähettämällä niitä koskevat pyynnöt kirjallisesti tai sähköpostilla Rekisterinpitäjälle (yhteystiedot on esitetty selosteen alussa) tai esittämällä ne Rekisterinpitäjän asiakaspalvelussa luotettavasti tunnistettuna. Pyynnön tulee sisältää henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Tietosuojan varmistamiseksi henkilön on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti, kirjeellä tai sähköpostilla 1. kohdan mukaisilla yhteystiedoilla. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää Rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.

 


 

Äänekosken Energia Oy:n vesi- ja kaukolämpöpalvelujen kuluttaja-asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Nimi: Äänekosken Energia Oy
Osoite: Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski
Puhelinnumero: +358 20 632 3800 (vaihde)
Sähköposti: info@aane-energia.fi

2. Rekisteröidyt, rekisterin tietosisältö ja käyttötarkoitukset

Rekisteri sisältää Rekisterinpitäjän vesi- ja kaukolämpöpalveluista sopimuksen tehneistä kuluttaja-asiakkaista (”Rekisteröity”, ”Asiakas”) seuraavia henkilötietoja:

 1. Perustiedot:
  • nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (posti- ja käyntiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), äidinkieli, palvelukieli, toivottu yhteydenottotapa;
  • Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamis-, tunnistamis- ja yksilöintitiedot
 2. Sopimus- ja asiakashistoriatiedot:
  • tiedot Rekisteröidyn tekemistä tarjouspyynnöistä, kyselyistä, lähetyistä tarjouksista ja muista sopimusta edeltävistä markkinointitoimista ja yhteydenotoista
  • asiakkuuden ja palvelujen alkamis- ja päättymisajankohdat, sopimus-, tilaus-, vahvistus-, keskeytys-, irtisanomis- ja purkutiedot; uutiskirjeen tilaustiedot
  • luottokelpoisuuttta koskevat tiedot, vakuus-, maksutapa-, laskutus-, maksu- ja perintätiedot, maksuvaikeuksien syyt, Kelan tai sosiaalihuollon maksusitoumustiedot
  • asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyystutkimuksen tiedot, reklamaatiot ja muut yhteydenotot; häiriötiedotteita, alennuksia ja vahingonkorvauksia koskevat tiedot
  • asiakaspalvelun puhelutallenteet
 3. Palvelujen käyttötiedot:
  • vesi- ja kaukolämpöliittymien ja käyttöpaikkojen, mittauslaitteiden tekniset tiedot, käyttöpaikkanumerot, osoitteet ja kiinteistöä koskevat tiedot
  • veden ja kaukolämmön kulutustiedot
  • sähköisten palvelujen ja tietojärjestelmien käyttäjätunnus, salasana, tai muut mahdolliset tunnistetiedot, käyttöoikeudet; käytön yhteydessä tallentuvat käyttöhistoria ja lokitiedot
 4. Rekisterinpitäjän Internet- ja mobiilipalvelujen käyttötiedot:
  • evästeiden, mainontatunnisteiden tms. avulla kerättävät Internet-palvelujen selaus- ja käyttötiedot; mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt Rekisterinpitäjän www-sivustolle, uutiskirjeiden lukutiedot; laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai mainontatunniste, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, maa-/kaupunkitasoinen sijainti.
 5. Markkinointitiedot:
  • Rekisteröidylle suunnatut markkinointitoimet
  • tiedot Rekisteröidyn osallistumisesta kilpailuihin, arvontoihin ja muihin tapahtumiin, (em. tapahtumien osallistujatietoja koskee markkinointirekisterin tietosuojaseloste)
  • Rekisteröidyn antamat tietojen käyttöä ja suoramarkkinointia koskevat suostumukset, kiellot, rajoitukset ja valtuutukset
  • kiinnostuksen kohteet ja muut Rekisteröidyn antamat tiedot
 6. Profiili- ja luokittelutiedot:
 • edellä mainittujen tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut asiakas-, käyttäjä- ja markkinointisegmentit ja profiilit

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeudelliset perusteet

Rekisterinpitäjä käsittelee edellä mainittuja Rekisteröityjen henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla ja käyttötarkoituksissa:

 • sopimusten ja tilausten täytäntöönpanon perusteella palvelujen toimittamiseen, laskutukseen, maksujen valvontaan, selvittämiseen ja perintään 1. – 3. kohtien mukaisia tietoja
 • energiatehokkuuslain, vesihuoltolain, kuluttajansuojalain, sekä lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisten velvollisuuksien ja oikeuksien hoitamiseen ja em. toimien todistamiseen 1. – 3. kohtien mukaisia tietoja
 • asiakassuhteeseen perustuvan Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella asiakaspalveluun, yhteydenottojen hoitamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen mukaan lukien kirjeellä, puhelimella, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaan asiakasviestintään, esim. häiriötiedotteiden lähettämiseen; asiakastyytyväisyys- ja muihin asiakastutkimuksiin ja kyselyihin; palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen 1. – 4. kohtien mukaisia tietoja
 • asiakassuhteeseen perustuvan Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella 1. – 3. ja 5. – 6. kohtien mukaisia tietoja henkilötunnusta lukuun ottamatta sekä Rekisteröidyn suostumuksella 4. kohdan mukaisia evästeillä kerättyjä tietoja
  • Internet- ja mobiilipalvelujen sisällön ja toiminnan sekä henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen
  • Internet- ja mobiilimainonnan personointiin ja kohdentamiseen
  • suoramarkkinointiin, uutiskirjeisiin, markkina-, mielipide yms. tutkimuksiin kirjeellä ja puhelimella; sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä välineillä, jos kyse on Asiakkaan ostamien palvelujen kanssa samankaltaisista tuotteista ja palveluista; muissa tapauksissa rekisteröidyn suostumuksen perusteella
  • Asiakkaiden ja asiakassuhteiden sekä Internet- ja mobiilipalvelujen käyttäjien analysointiin, profilointiin ja segmentointiin edellä tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten
 • tietosuojalainsäädännön mukaisten tietoturvavelvollisuuksien täyttämiseen sekä Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella petosten ja väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen 1. – 5. kohtien mukaisia tietoja
 • asiakassuhteeseen perustuvan oikeutetun edun ja tietosuojalain perusteella tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia tarkoituksia varten kaikkia 1. – 6. kohtien mukaisia tietoja
 • 4. kohdan mukaisia evästeillä kerättyjä tietoja käsitellään tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja mukaisesti.

4. Mistä tietoja kerätään

Rekisteröityjä koskevat tiedot kerätään:

 • ensisijaisesti Rekisteröidyltä itseltään tai hänen valtuuttamaltaan henkilöltä mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten, sähköisen tai puhelinasioinnin, tapahtumiin osallistumisen tai muiden henkilökohtaisten kontaktien yhteydessä ja Rekisteröidyn suorittamasta palveluiden tai tuotteiden käytöstä (esim. kaukolämpö- ja vesimittareista)
 • Rekisteröidyn tunnistamistiedot pankkien tunnistuspalveluista, kun Rekisteröity tunnistautuu sähköisessä sopimus-/tilausprosessissa
 • Rekisteröidyn luottotiedot luottokelpoisuustarkastuksen yhteydessä luottotietoyhtiöiltä.
 • evästeiden, mainontatunnisteiden tms. avulla tiedot Internet- ja mobiilipalvelujen sekä uutiskirjeiden käytöstä
 • julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten Kiinteistötietojärjestelmästä, Rakennus- ja huoneistorekisteristä tai väestötietojärjestelmästä, esim. Digi- ja väestötietovirastolta (DVV), Postilta ja Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä suoramarkkinoinnnin kieltorekistereistä

5. Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja yhteistyökumppaneille, kun se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, esim. sovittujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseksi ja laskuttamiseksi.

Tietoja luovutetaan myös Energiavirastolle, Liikenne- ja viestintävirastolle, vesihuoltolain mukaiselle valvontaviranomaiselle (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle ja muille viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus saada rekisterin tietoja. Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta paitsi, jos se on välttämätöntä Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisten pyynnöstä tai osana liiketoimintajärjestelyitä.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisten alihankkijoiden palveluita esim. laskutukseen, saatavien valvontaan ja perinnän hoitamiseen; asiakastietojen ylläpitoon, veden ja kaukolämmön käyttötietojen käsittelyyn; asiakastyytyväisyyskyselyiden tekemiseen ja tapahtumien osallistujatietojen käsittelyyn, evästesuostumusten hallintaan; ICT-tehtäviin, sähköisten viestinvälityspalvelujen toteuttamiseen, toiminnanohjaukseen, analytiikkaan, markkinointiin ja myyntiin.

Kukin alihankkija käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin, kuin se on tarpeen alihankkijan tehtävien hoitamiseksi. Alihankkijoita sitovat Rekisterinpitäjän kanssa tehdyt sopimukset henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien salassapitoa ja tietoturvaa koskevat ehdot.

Henkilötietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi myös EU-/ETA:n alueen ulkopuolisessa maassa. Ellei Euroopan komissio ole päättänyt, että käsittelymaan tietosuojan taso on hyväksyttävä, Rekisterinpitäjä varmistaa asianmukaisen tietosuojan tekemällä alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimusehdoilla tai muulla lainmukaisella menettelyllä. Vakiosopimusehdot löytyvät osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf

Rekisterinpitäjän puolesta Internet- ja mobiilipalvelujen seurantaa suorittavat Google ja Facebook, sekä uutiskirjeiden käytön seurantaa ja lähetyslistojen ylläpitoa Hubspot. Ne voivat kerätä evästeillä tietoja myös omaan käyttöönsä omien ehtojensa mukaisesti. Ne vastaavat itse omista evästeistään ja niillä omaan käyttöönsä keräämistään tiedoista, ks. lisätietoja osoitteista:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

https://fi-fi.facebook.com/policies/cookies/

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

6. Rekisterinpitäjän sosiaalisen median käyttäjiä koskeva henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjän Internet-sivustolla on käytössä sosiaalisen median toimintoja (eli yhteisöliitännäisiä) kuten esim. Facebookin painikkeet, jotka vievät Rekisterinpitäjän pitämille yhteisösivuille.

Sosiaalisen median palvelut jakavat Rekisterinpitäjälle käyttäjien tietoja tietosuojaselosteidensa ja käyttäjien antamien suostumusten mukaisesti, esim. käyttäjän mediassa jakamista Rekisterinpitäjän sivustoja koskevista kommenteista ja linkeistä sekä käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyvät tiedot. Rekisterinpitäjä käsittelee yhteisösivustojensa kautta saatuja henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ainoastaan Rekisterinpitäjän omiin tarkoituksiin, kuten uusien tuotteiden, palveluiden tai tarjouksista kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen sosiaalisen median palvelusta, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen tai yhteisösivuilla tapahtuvaan asiakaspalveluun.Rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja sosiaalisen median ulkopuolella, eikä niiden jakamia tietoja yhdistetä Rekisterinpitäjän muihin tietoihin tai rekistereihin ilman käyttäjän suostumusta.

Yhteisöliitännäiset ovat niitä sosiaalisen median tarjoajan vastuulla. Ne ovat pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Rekisterinpitäjä on Facebookin kanssa yhteisrekisterinpitäjä Rekisterinpitäjän yhteisösivujen käyttäjien tietojen osalta. Sosiaalisten medioiden tietosuojakäytäntöihin ja yhteisrekisterinpitäjyyttä koskeviin tietoihin voi perehtyä ja niiden tietosuoja-asetuksia voi hallinnoida palvelukohtaisesti:

Facebook ja Instagram: https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Manuaalista aineistoa säilytetään tietojen suojatasoa vastaavissa lukituissa tiloissa. Tietoja käsittelevä henkilöstö ja alihankkijat ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin. Sähköisesti säilytettävien tietojen suojaus perustuu käyttöoikeushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.

Energiatehokkuuslain mukaisia velvollisuuksia varten Rekisterinpitäjän on säilytettävä kaukolämmön käyttöä koskevat tiedot vähintään neljä vuotta. Muilla perusteilla henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista tämän selosteen mukaisia käyttötarkoituksia varten, eli kunnes osapuolten väliset sopimukseen tai lainsäädäntöön perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ja kirjanpitolaissa määritellyt säilytys- ja vastuuajat ovat päättyneet. Lähtökohtaisesti säilytysaika on yleisen saatavien vanhentumisaika 10 vuotta sopimuksen tai muun perusteen päättymisestä. Suostumuksen perusteella tietoja voidaan käsitellä niin kauan, kuin rekisteröidyn antama suostumus on voimassa.

Säilytysajan päätyttyä Rekisterinpitäjä voi siirtää pysyvään markkinointirekisteriinsä sitä koskevassa tietosuojaselosteessa ilmoitetut tiedot.

Anonymisoituja tietoja, joista henkilö ei ole tunnistettavissa, voidaan säilyttää pysyvästi. Tiedoista säilytetään varmuuskopioita normaalien säilytys- ja poistoaikataulujen mukaisesti.

Evästeillä kerätyt sähköisten palveluiden käyttötiedot poistetaan evästesuostumusten yhteydessä ilmoitettujen määräaikojen mukaisesti.

8. Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja muut Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän Internet-palvelun käyttäjäksi rekisteröityneillä Asiakkailla on mahdollisuus käsitellä omaa asiakassuhdettaan koskevia tietoja internetyhteydellä selainkäyttöliittymän kautta. Kirjautuminen palveluun tapahtuu pankkien tunnistuspalvelua hyödyntäen tai Asiakkaan itsensä rekisteröitymisen yhteydessä määrittelemällä salasanalla.
Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, täydentämistä tai poistamista.
 • peruuttaa uutiskirjeen tilaus ja antamansa suostumukset henkilötietojen käsittelyyn (Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.)
 • kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin mukaan lukien niihin liittyvä profilointi
 • vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä (esim. asiakassuhteen hoitamiseen liittyvää käsittelyä) tai käsittelyä tieteellistä tutkimusta varten.
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi keskeyttämistä kokonaan tai osittain silloin, kun henkilön mielestä on epäselvyyttä tietojen virheettömyydestä tai niiden käsittelystä, kunnes tietoihin kohdistuvat pyynnöt saadaan selvitettyä ja ratkaistua.
 • siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään lain edellyttämissä tilanteissa.
 • oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröity voi käyttää em. oikeuksiaan lähettämällä niitä koskevat pyynnöt kirjallisesti tai sähköpostilla Rekisterinpitäjälle (yhteystiedot on esitetty selosteen alussa) tai esittämällä ne Rekisterinpitäjän asiakaspalvelussa luotettavasti tunnistettuna. Pyynnön tulee sisältää henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Tietosuojan varmistamiseksi henkilön on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti, kirjeellä tai sähköpostilla 1. kohdan mukaisilla yhteystiedoilla. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää Rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.

 


 

Äänekosken Energia Oy:n yritysasiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Nimi: Äänekosken Energia Oy (0917763-8)

Osoite: Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski

Sähköpostiosoite: info@aane-energia.fi

Puhelinnumero: +358 20 632 3800 (vaihde)

2. Rekisteröidyt ja rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja Rekisterinpitäjän nykyisten ja potentiaalisten asiakas-, toimittaja- tai yhteistyökumppaniyritysten ja yhteisöjen (”Yritys”) päättäjistä, yhteyshenkilöistä ja edustajista (”Rekisteröity”) seuraavia henkilötietoja:
1) Perustiedot: nimi, arvo tai ammatti, asema tai tehtävä Yrityksessä, Yrityksen tiedot, työhön liittyvät yhteystiedot (posti- ja käyntiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, palvelukieli, toivottu yhteydenottotapa;
2) Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamis-, tunnistamis- ja yksilöintitiedot
3) Rekisteröidyn kelpoisuustiedot: Rekisterinpitäjän hankintoihin liittyen Toimittajan palveluksessa olevista Rekisteröidyistä koulutus-, kokemus-, pätevyys- ja soveltuvuustiedot mukaan lukien CV syntymäaika, tarvittaessa henkilötunnus; hankintalainsäädännön vaatimat tiedot, esim. rikosrekisteriote; tiedot Yritystä tai Rekisteröityä koskevista Euroopan unionin ja YK:n pakotteista; Yritystä koskevat yritysturvallisuusselvitystiedot ja Rekisteröityä koskevat
henkilöturvallisuusselvitystiedot ja salassapitositoumus tehtävissä, joiden suorittaminen edellyttää erityistä luotettavuutta; kulku- ja pääsyoikeuksia koskevat tiedot;
4) Markkinointitiedot: tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, muut Rekisteröidyn ilmoittamat tiedot;
Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, osallistuminen tapahtumiin, suoramarkkinointi- ja muut luvat ja suostumukset sekä kiellot ja rajoitukset;
5) Rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden tai tietojärjestelmien käyttötiedot: esim. käyttöoikeudet, käyttäjätunnukset ja salasanat, muut mahdolliset tunnistetiedot,
tietojärjestelmien käytön yhteydessä tallentuvat käyttöhistoria ja lokitiedot; Internet-palvelujen käyttö- ja selaustiedot, uutiskirjeiden lukutiedot, mainokset jotka on näytetty sekä tiedot
mainosten klikkaamisesta; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt Rekisterinpitäjän sivustolle, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä, maa-/kaupunkitasoinen sijainti;
6) Profiili- ja luokittelutiedot: Edellä kuvattujen tietojen, sekä säännönmukaisista tietolähteistä kerättyjen luokitus- yms. tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut käyttäjä- ja markkinointisegmentit ja -profiilit.

Yritystä koskevat tiedot eivät ole henkilötietoja

Rekisterinpitäjän ja Yrityksen välinen yhteydenpito ja dokumentit (esim. yhteydenotot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet, palautteet, chat-keskustelut, puhelutallenteet tiedustelut, tarjouspyynnöt, tilaukset ja sopimukset, jotka Rekisteröity on suorittanut Yrityksen puolesta sekä niissä olevat Rekisteröidyn tiedot eivät ole henkilötietoja vaan Yritystä kuvaavia tietoja eikä niihin sovelleta tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietoja eivät ole myöskään Yrityksen sähkön, veden ja kaukolämmön kulutustiedot ja muut vastaavat tiedot.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitukset

Rekisterinpitäjä käsittelee Rekisteröityjen henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla ja käyttötarkoituksissa:

 1. Rekisterinpitäjän ja Yritysten väliseen asiakas-, toimittaja- tai muuhun suhteeseen perustuvan oikeutetun edun mukaisesti Rekisterinpitäjän ja Yrityksen välisen asiakas- tai muun suhteen luominen (esim. tiedusteluihin, tarjouspyyntöihin vastaaminen), asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen; liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen; tuotteita ja palveluja koskevat häiriö- ja muut ilmoitukset, asiakas- ja muut tyytyväisyystutkimukset ja muu Yrityksen ja Rekisterinpitäjän väliseen suhteeseen perustuva viestintä;
 2. Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen, esim. Toimittajan palveluksessa olevien Rekisteröityjen rikosrekisteritietojen tarkastaminen EU:n kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sekä Rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaisesti Rekisteröityjen luotettavuuden, pätevyyden ja kelpoisuuden arviointi; petosten, rahanpesun ja muiden rikosten ja väärinkäytösten havaitseminen, estäminen ja selvittäminen ja sanktiovelvollisuuksien noudattaminen;
 3. Rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaisesti sen tuotteiden ja palvelujen mainonta Rekisterinpitäjän omissa ja muissa Internet- ja mobiilimedioissa, -palveluissa ja sovelluksissa ja sen kohdentaminen; suoramarkkinointi sekä sen kohdentaminen (ml. uutiskirjeen lähettäminen) puhelimitse, kirjeitse sähköpostilla, tekstiviestillä ja muuten sähköisesti; mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen, markkinointikilpailujen ja muiden tapahtumien järjestäminen;
 4. Rekisterinpitäjän verkko- ja mobiilipalvelujen käytöstä evästeiden, mainontatunnisteiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla kerättyjen tietojen käsittely Rekisteröidyn evästesuostumuksessa määriteltyihin tarkoituksiin. Katso tarkempia tietoja evästeiden käytöstä täältä.
 5. Rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden oikeutetun edun mukaisesti Rekisteröityjen ja heidän tietojensa analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten.

 

4. Mistä tietoja kerätään

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti Rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön yhteydessä, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön, sopimuksen solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yrityksiä koskevista avoimista ja julkisista tiedoista, jotka Yritys tai sen edustajat ovat julkistaneet esim. Internetissä ja yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, postioperaattoreilta, yhteystietopalveluista (esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy, Fonecta Oy, Posti Oy).

Rekisterinpitäjä hankkii Yritysasiakkaan sähkön myyntiä ja verkkopalvelua koskevien sopimusten yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystiedot sähkömarkkinalain vaatimalla tavalla Fingrid Datahub Oy:ltä sen hallinnoimasta sähkön keskitetyn tiedonvaihdon järjestelmästä, eli Datahubista.

Toimittajan edustajina toimivien Rekisteröityjen henkilötiedot (esim. kelpoisuustiedot) saadaan yleensä tarjoavalta Yritykseltä. Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamis-, tunnistamis- ja yksilöintietoja saadaan pankeilta ja muilta sähköisten allekirjoitus- ja tunnistamispalvelujen tuottajilta. Rikosrekisteritiedot saadaan aina henkilöltä itseltään. Mahdollista turvallisuusselvitystä koskevat tiedot saadaan suojelupoliisilta. Tiedot Yritystä tai Rekisteröityä koskevista Euroopan unionin ja YK:n pakotteista saadaan pakotelistoja ylläpitäviltä viranomaisilta ja yrityksiltä.

5. Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja yhteistyökumppaneille, kun se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, esim. sovittujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseksi ja laskuttamiseksi.

Rekisterinpitäjä luovuttaa Yritysasiakkaan sähkön myyntiä ja verkkopalvelua koskevien sopimusten yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystiedot sähkömarkkinalain vaatimalla tavalla Fingrid Datahub Oy:lle sen hallinnoimaan sähkön keskitetyn tiedonvaihdon järjestelmään, eli Datahubiiin. Sitä koskevaan Fingrid Datahub Oyn tietosuojaselosteeseen voi perehtyä osoitteessa: https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/tietosuojaselosteet/datahub—tietosuojaseloste.pdf

Muuten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman Rekisteröidyn suostumusta paitsi, jos se on välttämätöntä Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisten pyynnöstä tai osana liiketoimintajärjestelyitä.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisten alihankkijoiden palveluita esim. laskutukseen, saatavien valvontaan ja perinnän hoitamiseen; asiakastietojen ylläpitoon, sähkön kulutustietojen käsittelyyn; asiakastyytyväisyyskyselyiden tekemiseen, evästesuostumusten hallintaan; ICT-tehtäviin, sähköisten viestinvälityspalvelujen toteuttamiseen, toiminnanohjaukseen, analytiikkaan, markkinointiin ja myyntiin.

Kukin alihankkija käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin, kuin se on tarpeen alihankkijan tehtävien hoitamiseksi. Alihankkijoita sitovat Rekisterinpitäjän kanssa tehdyt sopimukset henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien salassapitoa ja tietoturvaa koskevat ehdot.

Henkilötietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi myös EU-/ETA:n alueen ulkopuolisessa maassa. Ellei Euroopan komissio ole päättänyt, että käsittelymaan tietosuojan taso on hyväksyttävä, Rekisterinpitäjä varmistaa asianmukaisen tietosuojan tekemällä alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimusehdoilla tai muulla lainmukaisella menettelyllä. Vakiosopimusehdot löytyvät osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf

Rekisterinpitäjän puolesta Internet- ja mobiilipalvelujen seurantaa suorittavat Google ja Facebook, sekä uutiskirjeiden käytön seurantaa ja lähetyslistojen ylläpitoa Hubspot. Ne voivat kerätä evästeillä tietoja myös omaan käyttöönsä omien ehtojensa mukaisesti. Ne vastaavat itse omista evästeistään ja niillä omaan käyttöönsä keräämistään tiedoista, ks. lisätietoja osoitteista:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

https://fi-fi.facebook.com/policies/cookies/

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

6. Rekisterinpitäjän sosiaalisen median käyttäjiä koskeva henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjän Internet-sivustolla on käytössä sosiaalisen median toimintoja (eli yhteisöliitännäisiä) kuten esim. Facebookin painikkeet, jotka vievät Rekisterinpitäjän pitämille yhteisösivuille.

Sosiaalisen median palvelut jakavat Rekisterinpitäjälle käyttäjien tietoja tietosuojaselosteidensa ja käyttäjien antamien suostumusten mukaisesti, esim. käyttäjän mediassa jakamista Rekisterinpitäjän sivustoja koskevista kommenteista ja linkeistä sekä käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyvät tiedot. Rekisterinpitäjä käsittelee yhteisösivustojensa kautta saatuja henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ainoastaan Rekisterinpitäjän omiin tarkoituksiin, kuten uusien tuotteiden, palveluiden tai tarjouksista kertomiseen, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen sosiaalisen median palvelusta, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen tai yhteisösivuilla tapahtuvaan asiakaspalveluun. Rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja sosiaalisen median ulkopuolella, eikä niiden jakamia tietoja yhdistetä Rekisterinpitäjän muihin tietoihin tai rekistereihin ilman käyttäjän suostumusta.

Yhteisöliitännäiset ovat niitä tarjoavan yrityksen vastuulla. Ne ovat pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Rekisterinpitäjä on Facebookin kanssa yhteisrekisterinpitäjä Rekisterinpitäjän yhteisösivujen käyttäjien tietojen osalta. Sosiaalisten medioiden tietosuojakäytäntöihin ja yhteisrekisterinpitäjyyttä koskeviin tietoihin voi perehtyä ja niiden tietosuoja-asetuksia voi hallinnoida palvelukohtaisesti:

Facebook ja Instagram: https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Manuaalista aineistoa säilytetään tietojen suojatasoa vastaavissa lukituissa tiloissa. Tietoja käsittelevä henkilöstö ja alihankkijat ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin. Sähköisesti säilytettävien tietojen suojaus perustuu käyttöoikeushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.

Alkuperäinen rikosrekisteriote hävitetään heti käsittelyn jälkeen, mutta tieto rikosrekisteritiedon tarkastuksesta säilytetään. Henkilöturvallisuusselvitystiedot hävitetään heti käsittelyn jälkeen kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua siitä, kun tieto selvityksestä on saatu. Tieto turvallisuusselvityksen teettämisestä säilytetään pysyvästi.

Rekisteröidyn Rekisterinpitäjälle antama salassapitositoumus säilytetään 10 vuotta sitoumuksessa määritellyn salassapitoajan päättymisestä.

Evästeillä kerätyt sähköisten palveluiden käyttötiedot poistetaan evästesuostumusten yhteydessä ilmoitettujen määräaikojen mukaisesti.

 • 4. kohdassa kuvattuja Rekisteröidyn perustietoja, markkinointitietoja ja profiilitietoja säilytetään suoramarkkinointitarkoituksia varten pysyvästi lain sallimissa puitteissa, ellei Rekisteröity ole kieltänyt tietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Muut Rekisterinpitäjän ja Yrityksen välisen asiakas-, toimittaja- tai muun suhteeseen liittyvät Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan suhteen päättymisen jälkeen tai sen jälkeen, kun Rekisterinpitäjä on saanut tiedon, että Rekisteröity ei ole enää Yrityksen palveluksessa.

8. Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja muut Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn aiemmin antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Jos Rekisteröity on toimittanut henkilötietojaan Rekisterinpitäjälle ja käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, hänellä on oikeus saada nämä tiedot itselleen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää tiedot toiselle Rekisterinpitäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kun henkilötietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu, Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisteröidyn on pyynnön yhteydessä yksilöitävä vastustamisen perusteena oleva erityinen tilanne.

Rekisteröity voi laissa määritellyissä tilanteissa vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi keskeyttämistä kokonaan tai osittain silloin, kun Rekisteröidyn mielestä on epäselvyyttä tietojen virheettömyydestä tai niiden käsittelystä.

Pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti, kirjeellä tai sähköpostilla 1. kohdan mukaisilla yhteystiedoilla. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää Rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.